Иновации и конкурентоспособност

   

 

На 21.09.2022 г. Артистико-Системс ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по процедура: Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката. Номер на договора: BG16RFOP002-6.002-0127-C01. Бенефициент: Артистико-Системс ООД. Обща стойност: 136 400.00 лв., от които 68 200.00 лв. европейско и 68 200.00 лв. собствено финансиране. Начало: 21.09.2022 г. Край: 21.07.2023 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


АРТИСТИКО - СИСТЕМС ООД получи от ИАНМСП своя ваучер №000166 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0194
Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.

Главна цел: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

Ваучерът тип 2 група 2 за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 20 000 лв., от които 17 000лв. европейско и 3 000лв. национално съфинансиране.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Проект и главна цел: № Договор: BG16RFOP002-2.077-0413-C01
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Бенефициент: Артистико-Системс ООД
Обща стойност: 87 058.49 лв., от които 73 999.72 лв.
европейско и 13 058.77 лв. национално съфинансиране.
Начало: 01.02.2021 г.
Край: 01.05.2021 г.