Иновации и конкурентоспособност

   

 

На 01.02.2021г. Артистико-Системс ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност”.
Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношениена средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Номер на договора: BG16RFOP002-2.077-0413-C01
Бенефициент: Артистико-Системс ООД

Обща стойност: 87 058.49 лв., от които 73 999.72 лв.

европейско и 13 058.77 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 01.02.2021 г.
Край: 01.05.2021 г.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Проект: BG16RFOP002-2.083 "ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"
Главна цел: 

Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари
бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) чрез п
илотно прилагане на ваучерна схема от ИАНМСП
Име на приносителя: „Артистико-Системс” ООД
Доставчик на ИКТ услуги: „Мос Консулт” ООД
Вид услуга: Тип2, Група 2 „Ваучер за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски,производствени и логистични процеси”
Номинална стойност: 20 000.00лв
Начало
на проекта: 16.11.2020г
Край
на проекта: 16.08.2021г